Cửa hàng Cà phê Hoàng Tuấn

Địa chỉ: 01 Nguyễn Chánh, tp Nha Trang - Điện thoại: 058.3525.158