Cửa hàng Cà phê Hoàng Tuấn

Địa chỉ: 61 đường 2/4, tp Nha Trang - Điện thoại: 058.3830668